• Kategori
   Kriterlerinize uyan bir kategori bulunamadı.
   • Marka
    Kriterlerinize uyan üretici bulunamadı.
   • Products
    Kriterlerinize uyan ürün bulunamadı.
     • Blogda ara
      Kriterlerinize uyan blog yazısı bulunamadı.
     Hesabım
     Whatsapp

     Kişisel Verilerin Korunması

      

     KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI VE İŞLENMESI GENEL AYDINLATMA METNI

      

      

     Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Setmina Moda Teknoloji Ticaret Limited Şirketi (“Setmina” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

      

      

     I.  Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

      

      

     Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

      

      

     II.  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

      

      

     Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, SETMİNA tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

      

     • SETMİNA'ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
     • SETMİNA’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
     • SETMİNA’nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
     • SETMİNA’nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
     • SETMİNA’nın ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
     • SETMİNA’nın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

      

     Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.setmina.com internet

     adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

      

      

     III.  Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

      

      

     Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, SETMİNA tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, SETMİNA İştiraki ve Ortaklarının İştiraki Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

      

     • SETMİNA'nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
     • SETMİNA'nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
     • SETMİNA'nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
     • SETMİNA'nın Şirketlerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek

     olunması;

     • SETMİNA'nın ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
     • SETMİNA'nın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

      

      

     Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.setmina.com internet

     adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

      

      

     IV.  Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

      

      

     Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

      

      

     • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
     • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
     • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
     • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      

     • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

     yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
     • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
     • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

     etme.

      

      

     Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.setmina.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi

     Başvuru Formunu kullanarak iletebilirsiniz.

      

      

     Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

     back to top
     Filtreler